Mental health care system and reform efforts in Ukraine

Keywords: ukraine, mental health, mental health services, health care system, community facilities, psychiatry

Abstract

The abstract purpose is identifying the key goals of the Ukrainian MH transformation efforts according to the national legislation and the WHO trends

References

World Health Organization. (2013). Mental health action plan 2013 - 2020. Geneva: WHO.

Parliament of Ukraine (2017a, April 6). Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia zakonodavstva z pytan diialnosti zakladiv okhorony zdorovia [On Amending in Certain Legislative Acts of Ukraine to Improving Legislation on Activities of Health Care Institutions]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2002-19

Parliament of Ukraine (2017b, October 19). Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia [On State Financial Guarantees of Public Health Care]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017, December 27). Kontseptsiia rozvytku okhorony psykhichnoho zdorovia v Ukraini na period do 2030 roku [Mental Health Care Development Concept Note in Ukraine for the period of up to 2030]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80

Published
2019-03-03
How to Cite
Klymchuk, V., Kalendruz, K., & Gorbunova, V. (2019). Mental health care system and reform efforts in Ukraine. Mental Health: Global Challenges Journal, 1(1), 38-39. https://doi.org/10.32437/mhgcj.v1i1.17
Section
Articles