[1]
I. V. Papathanasiou, “Quality of life among elderly population”, MHGCJ, vol. 2, no. 2, Nov. 2019.